Skip to main content

IPARD III PROGRAM EU

Opšte informacije o IPARD III donatorskom programu

IPARD III PROGRAM Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2021. do 2027. godine - dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i od EU i od strane R.Srbije.

Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zašite životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja (www.uap.gov.rs).
Konkursi za donacije se raspisuju jednom godišnje. Ukupan budžet je 384.000.000 Eur.

Akreditovane su sledeće mere:

 • MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.
  Ukupan budžet je 115,200,000 Eur.
 • MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva.
  Ukupan budžet je 80,640,000 Eur.
 • MERA 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja. Ukupan budžet je 69,120,000 Eur. 
 • MERA 9: Tehnička pomoć
  Ukupan budžet je 11,520,000
   Eur.

U narednom periodu se očekuje i akreditacija sledećih mera:

 • MERA 4: Agro-ekološko-klimatska mera i organska proizvodnja (2024.g.)
  Ukupan budžet je 19,200,000 Eur
  .
 • MERA 5: Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup (2024.g.)
  Ukupan budžet je 19,200,000 Eur
  .
 • MERA 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu (2025.g.)
  Ukupan budžet je 69,120,000 Eur.
    

Visina donacija je definisana za svaku meru ponaosob i prema dodatnim kriterijumima, a okvirno se kreće od 50-75% od vrednosti investicije. Donacije se daju retroaktivno tj. korisnik prvo treba da potroši novac (sopstveni, iz kredita ili avansa) i da realizuje investiciju pa nakon toga dobija novac (prema prethodno potpisanim ugovorom sa donatorom).

- Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave

- Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena

Cilj donacija jeste da se unapredi poslovanje korisnika donacija u skladu sa nacionalnim i EU standardima iz oblasti zaštite životne sredine, primarne poljoprivredne proizvodnje / bezbednosti hrane.

Visina donacija se u skladu sa različitim zahtevima konkretnih poziva kreće od; 20.000 Eur do 2.500.000 Eur, po korisniku – primaocu donacije.

Aktuelni konkursi (M1, M3 i M7):

MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • Mleka
 • Mesa (uključujući i guske i ćurke)
 • Voća (voće, sadni materijal voća i matičnjaci voćaka)
 • Povrća
 • Žitarice i industrijski usevi (šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan i konoplja)
 • Grožđa (sadni materijal vinove loze i matičnjaci vinove loze)
 • Jaja
 • Akvakultura (sektor ribarstva)

Korisnici programa (ko može da konkuriše):
Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

 • fizička lica u PDV sistemu ili
 • pravna lica (preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga) sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti..

Prihvatljivi opšti troškovi koji će se finansirati iz donacija:

 • izgradnja ili poboljšanje (rekonstrukcija) nepokretne imovine
 • kupovina nove mehanizacije i opreme
 • obnovljivi izvori energije
 • opšti troškovi (troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije, npr. naknada za arhitekte, inženjere, troškovi izrade elaborata zaštite životne sredine, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs (konsultantske usluge za pripremu IPARD prijave i zahjeva za isplatu, trošak pripreme investicione studije/poslovnog plana i dr.)
MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva
 • Mleka
 • Mesa
 • Voća
 • Povrća
 • Jaja
 • Grožđa
 • Žitarica i industrijskog bilja
 • Ribe

Korisnici programa (ko može da konkuriše):
Korisnici mogu biti pravna lica (preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga) sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti, registrovani u APR, i moraju biti u aktivnom statusu.

Prihvatljivi opšti troškovi koji će se finansirati iz donacija:

 • izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine
 • kupovina nove mehanizacije i opreme, uključujući i računarski softver do tržišne vrednosti imovine
 • obnovljivi izvori energije
 • opšti troškovi (troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije, npr. naknada za arhitekte, inženjere, troškovi izrade elaborata zaštite životne sredine, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs (konsultantske usluge za pripremu IPARD prijave i zahteva za isplatu, trošak pripreme investicione studije/poslovnog plana i dr.)
MERA 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

Korisnici programa (ko može da konkuriše):

 • Registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu
 • Mikro i mala privatna pravna lica sa sedištem u ruralnom području

Prihvatljivi opšti troškovi koji će se finansirati iz donacija:

 • izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine
 • kupovina nove mehanizacije i opreme, uključujući i računarski softver do tržišne vrednosti imovine
 • obnovljivi izvori energije
 • opšti troškovi (troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije, npr. naknada za arhitekte, inženjere, troškovi izrade elaborata zaštite životne sredine, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs (konsultantske usluge za pripremu IPARD prijave i zahteva za isplatu, trošak pripreme investicione studije/poslovnog plana i dr.)