Skip to main content

Lista prihvatljivih investicija i troškova

2. OPŠTI TROŠAK

2.1. Troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade

2.2. Troškovi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu

2.3. Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje (konsultantske usluge)

2.4. Studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA U VEZI SA IZGRADNJOM

4. GRAĐEVINSKI RADOVI

4.1. Pripremni radovi
4.2. Rušenje i demontaža
4.3. Zemljani radovi
4.4. Betonski radovi
4.5. Armirano-betonski radovi
4.6. Instalaterski radovi
4.7. Stolarski radovi
4.8. Zidarski radovi
4.9. Izolacioni radovi
4.10. Krovnopokrivački radovi
4.11. Gotove konstrukcije i elementi

5.2. ZANATSKI RADOVI

5.1. Limarski radovi
5.2. Stolarski radovi
5.3. Bravarski radovi
5.4. Staklorezački radovi
5.5. Gipsani radovi
5.6. Podne i zidne obloge
5.7. Kamenorezački radovi
5.8. Keramički radovi
5.9. Parketarski radovi
5.10. Molerski radovi i tapaciranje
5.11. Fasadni radovi

6. MONTAŽNI RADOVI

6.1. Elektro-instalacioni radovi
6.2. Vodovodni i kanalizacioni radovi
6.3. Gasne instalacije
6.4. Instalacije centralnog grejanja

8. PEJZAŽNI RADOVI I PRILAZNI PUTEVI

8.1. Uređenje eksterijera
8.2. Izgradnja unutrašnjih puteva
8.3. Potporni i zaštitni zidovi
8.4. Asfaltiranje

3. LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA I TROŠKOVA PO SEKTORIMA

Sve investicije/troškovi nabrojani u ovoj listi mogu da obuhvate hardver i softver koji omogućavaju proizvodne procese (upravljanje, nadzor i kontrolu).

3.1. SEKTOR MLEKA

Izgradnja

 • Izgradnja objekata za preradu mleka i mlečnih proizvoda i sabirnih centara (prijem sirovina); termička obrada (pasterizacija/sterilizacija/UHT/fermentacija); hlađenje i skladištenje gotovih proizvoda; pakovanje i distribucija; sanitarna oprema (CIP sistem); skladištenje sanitarne opreme i sanitarnih proizvoda; skladištenje poluproizvoda animalnog porekla koji nisu namenjeni za ljudsku ishranu (zatvoreni kontejneri – posuđe); skladištenje materijala za pakovanje i aditiva; objekti za instalaciju ventilacije i klimatizacije, hlađenja i grejanja; sporedni energetski objekti; izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovoda (uključujući bunare), sistema za snabdevanje gasom, električnom energijom (uključujući agregate) i kanalizacioni sistem
 • Izgradnja objekata ili pokrivenih prostora za čišćenje i dezinfekciju vozila
 • Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije, laboratorije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)
 • Izgradnja objekata za preradu mlečnih prerađevina, tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
 • Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu / od postrojenja do objekta
 • Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru prostora u vlasništvu poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva

Oprema

 • Oprema za prijem, utovar i skladištenje (hlađenje) mleka (sabirni centri) do faze isporuke sa odgovarajućim uređajima za merenje temperature
 • Specijalizovana vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni instrumenti i uređaji za uzorkovanje)
 • Oprema za prijem, uzorkovanje, utovar, preradu, termičku obradu, odležavanje/vrenje, punjenje, merenje, pakovanje i obeležavanje mleka i mlečnih prerađevina
 • Oprema za ispitivanje kvaliteta mleka
 • Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, aparata i mašina, prostorija za presvlačenje odeće i sanitarnih objekata (uključujući merne uređaje)
 • Oprema za držanje i skladištenje mleka i mlečnih prerađevina (police, viljuškari, transporteri, elevatori itd.)
 • IT hardver i softver za registar mleka i praćenje, kontrolu i upravljanje procesima proizvodnje i skladištenja (sa instalacijom)
 • Laboratorijska oprema (isključujući staklariju) za unutrašnju upotrebu – deo proizvodnog objekta
 • Oprema za odlaganje i transport primarnog, sekundarnog i tercijarnog materijala za pakovanje otpada
 • Oprema za preradu mlečnih prerađevina i otpada, tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom
 • Oprema za pripremu (uključujući hemijsku pripremu), akumulaciju i distribuciju vode, uključujući toplu i hladnu (led) vodu
 • Oprema za obezbeđenje posebnih mikroklimatskih uslova u proizvodnji i/ili skladišnim objektima (uključujući opremu za klimatizaciju prostorija – ventilacija, hlađenje/grejanje, sušenje/vlaženje vazduha)
 • Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku tokom rada i sanitarne prostorije (uključujući tuševe), oprema za prostorije za garderobu, oprema za čišćenje, uređaji za pranje i dezinfekciju odeće i obuće
 • Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom
 • Investicije u tehnologije koje doprinose štednji energije i zaštiti životne sredine
 • Oprema za prevenciju zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarač
 • Investicije u opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju: posebno u solarnu energiju, postrojenja na biomasu, kotlove za sagorevanje biomase

3.2. SEKTOR MESA

Izgradnja

 • Izgradnja klanica i objekata za preradu mesa, prijem i privremeni smeštaj životinja za klanje; smeštaj bolesnih životinja ili životinja za koje se sumnja da su zaražene; prostorije za obuzdavanje i klanje životinja; objekti za proizvodni proces; objekti (postrojenja) za hlađenje mesa; objekti za sečenje i pakovanje mesa; objekti za pakovanje iznutrica; objekti za otpremanje mesa; objekti koji se koriste isključivo za klanje bolesnih ili životinja za koje se sumnja da su bolesne; objekti za skladištenje stajnjaka ili sadržaja digestivnog trakta; objekti za odvojeno skladištenje upakovanog i neupakovanog mesa; hladnjače; objekti za skladištenje nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ljudsku upotrebu; postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, hlađenja i grejanja; sporedna energetska postrojenja; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
 • Izgradnja objekata/prostorija za proizvodnju prerađevina od mesa; prostorije/objekti za prijem, skladištenje i/ili sečenje mesa; proizvodni objekti, uključujući prostorije sa posebnim mikroklimatskim uslovima za proizvodnju; objekti za pakovanje; objekti za čuvanje gotovih proizvoda; objekti za čuvanje začina i drugih aditiva koji se koriste u proizvodnji; objekti za skladištenje ambalaže; objekti za odvojeno skladištenje pribora, opreme i posuda za čišćenje, pranje i dezinfekciju; objekti za odvojeno sakupljanje i skladištenje nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu za ljudsku upotrebu; postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, hlađenja i grejanja; sporedna energetska postrojenja; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
 • Izgradnja za skladištenje gotovih proizvoda životinjskog porekla u uslovima kontrolisane temperature i/ili pakovanje i prepakivanje proizvoda životinjskog porekla; objekti za prijem i skladištenje hrane; objekti za skladištenje posuda za pakovanje; objekti za odvojeno skladištenje pribora, opreme i posuda za čišćenje, pranje i dezinfekciju; objekti za odvojeno sakupljanje i skladištenje nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu za ljudsku upotrebu; objekti za otpremanje robe; postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, hlađenja i grejanja; sporedna energetska postrojenja; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
 • Izgradnja prostora sa odgovarajućom opremom za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila za prevoz životinja
 • Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, laboratorije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)
 • Izgradnja objekata za tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevencija zagađenja vazduha
 • Izgradnja mreže unutrašnjih puteva i parking mesta unutar imanja (prostora) u vlasništvu
 • Izgradnja pokrivenog prostora za istovar životinja
 • Izgradnja objekata za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila za prevoz životinja
 • Izgradnja objekata za tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevencija zagađenja vazduha
 • Izgradnja postrojenja za prozvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije u okviru poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu / od postrojenja do objekta

Oprema

 • Oprema za istovar životinja i istovarne rampe
 • Oprema za prijem, privremeni smeštaj, hranjenje i pojenje životinja u prostoru za čekanje, čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora za čekanje
 • Oprema za prevoz životinja unutar klanice (u slučaju povređenih ili bolesnih životinja)
 • Oprema za usmeravanje životinja tokom kretanja u klanici
 • Oprema za obuzdavanje, omamljivanje i klanje životinja
 • Oprema za prijem sirovina
 • Sistem (delovi, oprema) za transport trupova i delova trupa
 • Oprema za sečenje trupova nakon iskrvarenja
 • Uređaji za merenje udela mišićnog tkiva u trupu
 • Oprema za sakupljanje, prijem, skladištenje (hladnjača), uklanjanje i preradu nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni ljudskoj upotrebi i klaničnog otpada
 • Oprema za centre za sakupljanje životinjskog otpada
 • Oprema za preradu i pakovanje iznutrica
 • Oprema za pražnjenje i čišćenje želudaca, bešika i creva
 • Oprema za sečenje, preradu, pakovanje i obeležavanje
 • Uređaji za hlađenje živinskih trupova (hlađenje vazdušnom strujom ili „čilerima”)
 • Oprema za preradu i skladištenje masti
 • Oprema za hlađenje i/ili zamrzavanje sirovina i gotovih proizvoda, uključujući i uređaje za merenje
 • Oprema za proizvodnju mlevenog mesa, poluprerađenih proizvoda od mesa, mehanički odvojenog mesa i gotovih mesnih prerađevina
 • Oprema za prijem, rukovanje, čuvanje i otpremu gotovih proizvoda, sa odgovarajućim uređajima za merenje
 • Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju vozila i kaveza
 • Oprema za unutrašnje veterinarske kontrole (kao deo objekta, integralni deo projekta)
 • Laboratorijska oprema, isključujući staklariju (integralni deo projekta)
 • Oprema za praćenje, merenje i upravljanje procesima proizvodnje i skladištenja (sa instalacijom)
 • Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, aparata i mašina
 • Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizičkih rizika
 • Oprema za obezbeđivanje posebnih mikroklimatskih uslova u proizvodnim i/ili skladišnim prostorima (uključujući opremu za klimatizaciju prostora – hlađenje/grejanje, isušivanje/ovlaživanje vazduha)
 • Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u operativnim objektima i sanitarnim prostorijama (uključujući tuševe), oprema za prostorije za smeštaj garderobe, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće
 • Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
 • Oprema za prevenciju zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarača
 • Investicije u opremanje postrojenja za obnovljivu energiju za sopstvene potrebe: posebno u solarnu energiju, postrojenja na biomasu, kotlove za sagorevanje biomase
 • Oprema za rukovanje, utovar, istovar i unutrašnji prevoz sirovina i proizvoda

3.3. SEKTOR VOĆA I POVRĆA

Izgradnja

 • Izgradnja objekata za preradu (objekti za skladištenje sirovina, pranje/čišćenje, sortiranje, preradu, konzerviranje, sušenje, zamrzavanje analizu gotovih proizvoda itd.) za voće, povrće; objekata za skladištenje ambalaže, aditiva i gotovih proizvoda, objekata za pranje i čišćenje, potrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, grejanja i prevenciju zagađenja vazduha, sporedni energetski objekti; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
 • Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije, laboratorije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)
 • Izgradnja objekata za preradu poluproizvoda i tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
 • Izgradnja postrojenja za prozvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije u okviru poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu / od postrojenja do objekta
 • Izgradnja mreže unutrašnjih puteva i parking mesta unutar prostora u vlasništvu preduzeća/gazdinstva

Oprema

 • Oprema za sušenje i/ili pranje, čišćenje i sortiranje
 • Oprema i uređaji za preradu, pakovanje, obeležavanje i privremeno skladištenje, uključujući linije za punjenje, mašine za pakovanje, mašine za obeležavanje i druga specijalizovana oprema
 • Oprema za termičku obradu (sterilizacija/ pasterizacija/ blanširanje)
 • Oprema i uređaji za hlađenje i zamrzavanje
 • Oprema za veštačku ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grejanje objekata za preradu i skladištenje
 • Oprema za prevoz voća i povrća (boks palete, plastični kontejneri itd.)
 • Uređaji za prevoz u krugu objekta u skladu sa zahtevima projekta
 • Oprema i uređaji za tretman otpadnih voda (fizički, hemijski i biološki tretman), upravljanje otpadom i sprečavanje zagađenja vazduha
 • Oprema za prevenciju zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarača
 • Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u operativnim objektima i sanitarnim prostorijama (uključujući tuševe), oprema za prostorije za smeštaj garderobe, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće
 • Oprema za prijem sirovina
 • Laboratorijska oprema, isključujući staklariju (integralni deo projekta)
 • Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizičkih rizika
 • Oprema za skladištenje sirovina i gotovih proizvoda, u skladu sa zahtevima projekta
 • Investicije u opremanje postrojenja za obnovljivu energiju za sopstvene potrebe: posebno u solarnu energiju, postrojenja na biomasu, kotlove za sagorevanje biomase.