Skip to main content

Bodovanje i rangiranje prijava

U slučaju da vrednost svih podnetih zahteva za odobravanje projekta premašuje vrednost sredstava namenjenih za taj poziv vršiće se rangiranje klijenata po sledećem ključu:

BODOVI KRITERIJUM ZA BODOVANJE
17 Investicija se nalazi u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
17 Ulaganja u tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom
15 Primalac je uspostavio sistem standarda bezbednosti hrane i/ili kvaliteta hrane
13 Ulaganja u proizvodnju i tehnologije obnovljive energije
11 Podnosilac prijave je sertifikovan za organsku proizvodnju i/ili je primalac po Meri 4
11 Projekat je rezultat saradnje sa R&D organizacijama akreditovanim u Srbiji
10 Projekti koje realizuje zemljoradnička zadruga ili organizacija proizvođača
6 Podnosilac zahteva još uvek nije registrovan kao primalac IPARD podrške

Ukoliko postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.

Nakon izvršenog bodovanja, na sajtu Uprave za agrarna plaćanja biće objavljena Preliminarna bodovna lista. Podnosilac zahteva za odobrenje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na Preliminarnoj bodovnoj listi u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste. Nakon razmatranja prigovora formira se Konačna rang lista klijenata prema broju bodova koji imaju.

Nakon Konačne rang liste pristupa se administrativnoj proveri pojedinačnih zahteva. Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje. Nakon administrativne obrade i nulte (terenske) kontrole na licu mesta od strane Uprave dobija se Rešenje o odobrenju projekta.