Skip to main content

Obeležavanje predmeta investicije

Sva ulaganja koja su sufinansirana u okviru IPARD programa treba da sadrže informacije o ulozi, odnosno sufinansiranju od strane Evropske unije, tj. IPARD programa. Označavanje investicije je obaveza primaoca u informisanju javnosti o ulozi Evropske unije u sprovođenju IPARD programa, ali i promociji pozitivnog doprinosa Evropske unije i nacionalnih fondova za ruralni razvoj u Srbiji.
Postupak označavanja investicije definisan je Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Evropske unije pod instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i Uredbom o sprovođenju Evropske komisije (EU) 821/2014. Uputstva za korisnike vezane uz mere informisanja i vidljivosti projekata sufinansiranih u okviru IPA fondova, zasnivaju se na priručniku Komunikacija i vidljivost za spoljne aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.
Dobijanjem rešenja o dodeli bespovratnih sredstava, korisnik ujedno prihvata da njegove informacije kao nosioca projekta, nazivu projekta kao i iznosu javnog sufinansiranja projekta budu javno objavljene. Tokom sprovođenja operacije, primalac obaveštava javnost o podršci dobijenoj iz fondova. Obaveze korisnika definisane su u odnosu na iznos javne podrške.
1. Za svaku operaciju koja se sastoji od finansiranja infrastrukturne ili građevinske operacije za koje ukupna javna podrška operacije premašuje 100.000 evra, tokom sprovođenja operacije, korisnik će postaviti, na mestu lako vidljivom za javnost, privremeni bilbord značajne veličine.

Primer 1
Privremeni bilbord (metalna ploča; dimenzija 2,40 m x 1,80 m).
Privremene table sadrže:
- slogan i logo Evropske unije
- zastavu Republike Srbije
- napomena o fondu iz kojeg je sufinansiran projekat
Navedeni sadržaj mora zauzimati najmanje 25% table.
Preostali deo privremene table (75%) namenjen je opisu projekta.

Minimalno treba da sadrži sledeće elemente:
- Naziv projekta (operacije)
- Naziv korisnika
- Vrednost projekta i iznos EU sufinansiranja, izraženo u dinarima
- Period sprovođenja projekta (od - do)

1. Za svaku operaciju koja se sastoji od kupovine fizičkog objekta, finansiranja infrastrukturne ili građevinske operacije za koje ukupna javna podrška premašuje 100.000 evra, korisnik će najkasnije u roku od tri meseca nakon završetka operacije i dobijanja potvrde o završenom ulaganju, postaviti stalnu ploču (najmanje 0,5 m visine i 0,7 m širine) ili bilbord (najmanje 1,7 m visine i 2,4 m širine) na mestu lako vidljivom za javnost.
Bilbord i stalna ploča navode naziv i glavni cilj operacije i ističe finansijsku podršku koju pruža EU (jasno naznačeno da je projekat finansiran sredstvima iz IPARD programa). Pripremaju se u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u relevantnom aktu za sprovođenje koji je usvojen od strane Komisije. Treba da sadrži: grb (logo) Unije i tekst "Evropska unija", zastavu Republike Srbije, napomenu o fondu iz kojeg je sufinansiran projekat. Pomenuta informacija će obuhvatati najmanje 25% bilborda ili ploče.
Stalna ploča/bilbord treba da ostane na mestu ulaganja pet (5) godina od datuma konačne isplate sredstava navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju. Ispunjavanje ovih ugovornih obaveza proveravaće kontrolori u kontrolama na licu mesta. Ukoliko kontrola na licu mesta utvrdi da mesto ulaganja nije propisno obeleženo, korisnik sredstava dobija rok od najviše 20 dana da datu nepravilnost ispravi.
Ukoliko je istom korisniku sufinansirano nekoliko različitih ulaganja istovremeno, tada trajna ploča za označavanje ulaganja nosi naziv svih ulaganja, na primer: Izgradnja i opremanje objekta sufinansirani su iz pretpristupnog programa Evropske unije IPARD.

Modele informativnih ploča možete preuzeti sa sledećeg linka:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

Fajlove koji sadrže grafička rešenja informacionih ploča pripremljenih za štampu, možete preuzeti na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja u delu namenjenom IPARD programu.

Primer 2
Stalna ploča na najvidljivijem delu građevine glavni ulaz ili pročelje zgrade (plastična ploča; dimenzija najmanje 0,5 m x 0,80 m) za označavanje ulaganja vezanih uz izgradnju.

Primer 3
Bilbord na vidljivom mestu, na primer ulazu ili prilazu objektu (metalna ploča; dimenzija 1,7 m h 2,4 m širine) za označavanje ulaganja vezanih uz rekonstrukciju.

Primer 4
Ulaganja u nabavku opreme
Za ulaganja u nabavku opreme korisnik je obavezan postaviti stalnu ploču na glavni ulaz građevine u kojoj je postavljena odgovarajuća oprema koja je sufinansirana IPARD sredstvima. Stalna ploča za označavanje ulaganja u nabavku opreme (metalna ploča; dimenzija 0,6 m x 0,80 m).

2. Kada operacija u okviru IPARD programa rezultira investicijom (npr. na farmi ili prehrambenom preduzeću), a ukupna javna podrška premašuje 20.000 evra, primalac postavlja ploču sa obaveštenjem. Obaveštajna ploča se takođe postavlja u prostorijama lokalnih akcionih grupa koje finansira LEADER. Pripremju se u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u relevantnom aktu za sprovođenje koji je usvojen od strane Komisije. Treba da sadrži: grb (logo) Unije i tekst „Evropska unija”, zastavu Republike Srbije, napomenu o fondu iz kojeg je sufinansiran projekat. Pomenuta informacija će obuhvatati najmanje 25% bilborda ili ploče (pogledati primere 2 i 4).
3. Tokom sprovođenja projekta korisnici su u obavezi da obaveštavaju javnost o podršci dobijenoj iz fondova:
a. stavljanjem na svoj sajt, gde takav sajt postoji, kratkog opisa operacije, srazmerno nivou podrške, uključujući njegove ciljeve i rezultate i naglašavajući finansijsku podršku Unije, period sprovođenja projekta (od-do), kontakt osobe za više informacija.
Elementi vidljivosti – logo (grb) Unije, tekst: "Evropska unija" i obaveštenje o relevantnom fondu moraju biti vidljivi u okviru područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomeranja prozora. Logo Unije na internet stranicama prikazuje se u boji. Takođe, na stranu treba uključiti veze na relevantne internet stranice.
b. postavljanjem, za operacije koje ne spadaju u tačke 1. i 2, najmanje jednog plakata sa informacijama o projektu (minimalna veličina A3), uključujući finansijsku podršku Unije, na mestu lako vidljivo javnosti, kao što je ulaz u objekat.
v. svaki dokument, koji se odnosi na sprovođenje operacije koja se koristi za javnost ili za učesnike, uključujući svako prisustvo ili drugu potvrdu, sadrži izjavu o tome da je operativni program podržan od strane Fonda, odnosno fondova.
g. postavljanjem nalepnice (najmanje 8 cm visine i 15 cm širine) na opremu i mehanizaciju koja je nabavljena uz podršku IPARD programa najkasnije u roku od mesec dana nakon realizacije investicije i dobijanja potvrde o završenom ulaganju. Nalepnica treba da bude jasno vidljiva, postavljena na prednjoj ili bočnoj strani opreme ili mehanizacije, na visini od 1,7 m. Nalepnice treba da budu izrađene po ugledu na primere stalnih ploča koje smo dali u ovom prilogu (primer 2 i 4), od PVC materijala, premazane UV zaštitom visokog sjaja. Nalepnice treba da sadrže natpis „Nabavka opreme sufinansirana je iz pretpristupnog fonda EU – IPARD” ili „Nabavka mehanizacije sufinansirana je iz pretpristupnog fonda EU – IPARD”. Fajlove, spremne za štampu, možete preuzeti na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja u delu namenjenom IPARD programu. Savetujemo korisnicima da izrade više nalepnica, jer je oprema a posebno mehanizacija izložena atmosferskim prilikama.
Ispunjavanje ovih ugovornih obaveza proveravaće kontrolori u kontrolama na licu mesta. Ukoliko se kontrola na licu mesta utvrdi da mesto ulaganja nije propisno obeleženo, korisnik sredstava dobija rok od najviše 20 dana da datu nepravilnost ispravi.
Sve aktivnosti informisanja i komunikacije moraju uključiti osnovne elemente vidljivosti vezano uz IPARD fond i sadržati sledeće elemente: - logo (grb/zastavicu) Unije i tekst ,,Evropska unija” - Napomena o fondu koji podržava projekat: ,,Projekat je sufinansirala Evropska unija iz IPARD programa”.

(1) grb (logo) Unije prikazuje se u boji u svim medijima, kad god je to moguće, a crno-bela verzija može se upotrebiti samo u opravdanim slučajevima (kada je celokupni materijal u c/b verziji);

(2) grb (logo) Unije uvek je jasno vidljiv i na istaknutom mestu. Mesto i veličina logoa primereni su veličini predmetnog materijala ili dokumenta;

(3) za male promotivne materijale (USB, CD, olovka) dovoljno je uključiti logo Evropske unije i tekst ,,Evropska unija”.

Grafičke norme za izradu amblema Evropske unije, definicija standardnih boja i specifikacija fontova

Na nebeskoplavoj podlozi nalazi se krug od 12 zlatnih petokrakih zvezda čiji se krakovi ne dodiruju. Logo ima oblik plave pravougaone zastave čija je osnovica jedan i po put duža od stranice. Dvanaest zlatnih zvezda nalazi se na jednakim rastojanjima od nevidljivog kruga čije je središte secište dijagonala pravougaonika. Prečnik kruga jednak je trećini visine stranice pravougaonika. Svaka zvezda ima pet krakova koji su na obodu nevidljivog kruga čiji je prečnik jednak 1/8 visine stranice pravougaonika. Sve su zvezde uspravne, tj. jedan je krak uspravan, a dva su kraka u uspravnoj liniji pod pravim uglom na vertikalni rub pravougaonika. Krug je raspodeljen tako da su zvezde raspoređene kao brojčanik na satu. NJihov je broj nepromenljiv.

Propisane boje

Logo je u sledećim bojama:

PANTONE REFLEX BLUE za površinu pravougaonika
PANTONE YELLOW za zvezde.
Četverobojni postupak
Ako se upotrebljava četverobojni postupak, napravite dve standardne boje upotrebom 4 boja četverobojnog postupka.

PANTONE YELLOW može se dobiti upotrebom 100% Process Yellow.
PANTONE REFLEX BLUE može se dobiti mešanjem 100% Process Cyan i 80% Process Magenta.

Internet

PANTONE REFLEX BLUE odgovara boji mrežne palete RGB:0/51/153 (heksadecimalni zapis: 003399), a PANTONE YELLOW odgovara boji mrežne palete RGB: 255/204/0 (heksadecimalni zapis: FFCC00).

Jednobojni postupak reprodukcije - ako koristite crno, nacrtajte crni pravougaonik i otisnite crne zvezde na beloj podlozi.

Ako koristite plavo (Reflex Blue), upotrebite 100% Reflex Blue, a zvezde neka budu u mat beloj boji.

Reprodukcija na podlozi u boji - ako ne postoji druga mogućnost osim pozadine u boji, pravougaonik neka ima beli obruč čija širina mora biti jednaka 1/25 visine pravougaonika.

Logo Evropske unije možete preuzeti sa sledećeg linka:
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en.

Specifikacija fontova

Tipografski oblici koji se mogu upotrebiti na amblemu Unije jesu sledeći: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Kuruziv, podvučene varijacije i tematski fontovi ne upotrebljavaju se. Položaj teksta u odnosu na amblem Unije ne sme ni na koji način ometati amblem Unije. Veličina fonta srazmerna je veličini amblema. Boja fonta je plava „reflex blue”, crna ili bela, u zavisnosti od pozadine.

Odredba o jeziku

Sadržaj materijala namenjen informisanju i komunikaciji vezano uz projekte treba da bude na srpskom jeziku. Ukoliko to želi, korisnik može da kreira materijale ili pojedine elemente vidljivosti na srpskom i engleskom jeziku.

Grafičke norme za izradu obeležja Republike Srbije i definicija standardnih boja

Zastava Republike Srbije koristi se kao Državna zastava i kao Narodna zastaa, sa razmerama 3:2 (dužina prema visini). Državna zastava jeste horizontalna trobojka sa poljima istih visina, odozgo na dole: crvena, plava i bela, a preko svega je, centra pomerenog ka jarbolu za 1/7 ukupne dužine zastave - Mali grb. Mali grb jeste crveni štit na kojem je, između dva zlatna krina u podnožju, dvoglavi srebrni orao, zlatno oružan i istih takvih jezika i nogu, sa crvenim štitom na grudima na kojem je srebrni krst između četiri ista takva ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Štit je krunisan zlatnom krunom.

Propisane boje zastave RS

PANTONE RED 192 C     
PANTONE BLUE 280 C
PANTONE YELLOW 123 C

PANTONE RED може се добити употребом 90% Process Magenta, 70% Process Yellow, 10% Process Key
PANTONE BLUE може се добити мешањем 100% Process Cyan, 72% Process Magenta, 19% Process Key
PANTONE YELLOW може се добити мешањем 4% Process Cyan, 24% Process Magenta, 95% Process Yellow
BLACK може се добити  100% Process Key

Интернет

PANTONE RED одговара боји мрежне палете RGB:198/54/60
PANTONE BLUE одговара боји мрежне палете RGB: 12/64/118
PANTONE YELLOW одговара боји мрежне палете RGB: 237/185/46
BLACK одговара боји мрежне палете RGB: 33/35/30

PANTONE RED može se dobiti upotrebom 90% Process Magenta, 70% Process Yellow, 10% Process Key
PANTONE BLUE može se dobiti mešanjem 100% Process Cyan, 72% Process Magenta, 19% Process Key
PANTONE YELLOW može se dobiti mešanjem 4% Process Cyan, 24% Process Magenta, 95% Process Yellow
BLACK može se dobiti 100% Process Key

Internet

PANTONE RED odgovara boji mrežne palete RGB:198/54/60
PANTONE BLUE odgovara boji mrežne palete RGB: 12/64/118
PANTONE YELLOW odgovara boji mrežne palete RGB: 237/185/46
BLACK odgovara boji mrežne palete RGB: 33/35/30