Skip to main content

Prijavljivanje za donaciju

POTREBNA DOKUMENTACIJA - za prijavu

 1. Zahtev za odobravanje projekta
  Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu. Zahtev se može podneti za jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova u okviru jednog sektora.
 2. Poslovni plan koji pokazuje ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda kroz poslovni plan.
  - do 100.000 evra - Jednostavan poslovni plan
  - preko 100.000 evra - Složen poslovni plan
 3. Dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu u oblasti poljoprivrede
  - svedočanstvo srednje škole iz oblasti poljoprivrede i/ili oblasti veterine, ili
  - diplomu ustanove visokog obrazovanja ili
  - ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru koji prati prijava i odjava na obavezno socijalno osiguranje ili
  - potvrdu o stručnom osposobljavanju za poljoprivredno zanimanje,
  - svedočanstvo srednje škole i izjava o pohađanju obuke u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru koja će se obaviti pre podnošenja zahteva za isplatu;
 4. Ponude:
  1 ponuda do 10.000 EUR
  3 ponude za preko 10.000 EUR
 5. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave
 6. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.
 7. Sertifikat o organskoj proizvodnji
  nije obavezno – doprinosi biljem rangiranju Prijave i dodatnij 10% refundacije

DODATNO ZA PREDUZETNIKA, ZADRUGU, PRIVREDNO  DRUŠTVO

 1. Izvod iz APR-a
 2. Finansijsku karticu osnovnih sredstava na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

DODATNO ZA PREDUZETNIKA KOJI VODI PROSTO KNJIGOVODSTVO I IDIVIDUALNI POLJOPRIVREDNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE

 1. bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
 2. poreski bilans-PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

INVESTICIJE U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Dostavlja se i prethodna studija izvodljivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.
U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 3. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne energije i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.

INVESTICIJE U IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKTA

 1. izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti.
 2. Ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem odnosno ustupiocem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom i manastirom, sa rokom važenja od najmanje 10 godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom zemljištu, odnosno objektu kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.
 3. Za investicije u izgradnju objekata dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.