Skip to main content

Iznos i predmet donacija

Korisnik IPARD podsticaja ostvaruje pravo na IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

 • Minimum 20.000 EUR
 • Maksimum 1.300.000 EUR

*osim za preradu voća, povrća i žitarica gde je minimum 50.000 EUR

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 2.500.000 EUR u periodu sprovođenja IPARD programa.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

IPARD podsticaji utvrđuju se u iznosu od:

 • 50% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije
 • dodatnih 10% za investicije koje su u vezi sa upravljanjem otpada i cirkularnom ekonomijom
 • dodatnih 10% za investicije u obnovljive izvore energije
 • do 70% za kolektivna ulaganja

Vrednost prihvatljivog opšteg troška ne može preći iznos od 10% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

 1. poreze, uključujući PDV;
 2. carine, uvozne i druge dažbine;
 3. kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
 4. kazne, finansijske penale i sudske troškove;
 5. troškove poslovanja;
 6. polovnu mehanizaciju i opremu;
 7. bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
 8. troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
 9. doprinose u naturi;
 10. troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
 11. nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
 12. nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.