Skip to main content

Ko može da konkuriše

Prihvatljive su investicije u sledeće sektore:

 1. Mleka
 2. Mesa (uključujući i guske i ćurke)
 3. Voća (voće, sadni materijal voća i matičnjaci voćaka)
 4. Povrća
 5. Žitarice i industrijski usevi (šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan i konoplja)
 6. Grožđa (sadni materijal vinove loze i matičnjaci vinove loze)
 7. Jaja
 8. Akvakultura (sektor ribarstva)

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i to:

Fizičko lice

nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Preduzetnik

 1. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 2. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 3. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.

Privredno društvo

 1. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 2. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 3. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
 4. u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
 5. je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 6. nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
 7. nije član holdinga ili koncerna.

Zemljoradnička zadruga

 1. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 2. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 3. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
 4. u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
 5. je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 6. nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
 7. nije član holdinga ili koncerna.

OPŠTI USLOVI (neophodni za konkurisanje)

 1. Da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda
 2. Da ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
 3. Da se investicija nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
 4. Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 5. Da je katastarska parcela koja je predmet investicije u izgradnju objekata za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njoj ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja upisanih u katastar nepokretnosti;
 6. Da je objekat koji je predmet investicije u opremanje za koji se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja upisanih u katastar nepokretnosti
 7. Da nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
 8. Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;
 9. Da ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije, za vrednost veću od 10.000 evra
  odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva (za opšte troškove koji su nastali ranije dostavlja se račun)
 10. Da se investicija odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda datih u Lista poljoprivrednih proizvoda
 11. Da nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili stručno lice odgovorno za proces proizvodnjetva (za preduzetnika, zadruge i privredno društvo) poseduje iskustvo, odnosno znanje u oblasti poljoprivrede, i to:
  - srednjoškolsko obrazovanje u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
  - da je upisan u svojstvu nosioca ili člana poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili
  - radno iskustvo u periodu od tri godine u oblasti poljoprivrede, ili
  - visoku stručnu spremu, ili
  - srednjoškolsko obrazovanje i izjavu da će pohađati obuku u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru do podnošenja zahteva za isplatu;
 12. Da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika;
 13. Da roba koja je predmet nabavke potiče iz prihvatljivih zemalja (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)
  Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.
 14. Da roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Srbije (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)
 15. Da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 16. Da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.
 17. Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata
 18. Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora podnosilac mora da:
  - dozvoljena je prodaja električne energije u mrežu ukoliko se poštuje ograničenje „sopstvene potrošnje“ (tj . električna energija koja se prodaje u mrežu je u proseku jednaka električnoj energiji koja je preuzeta u toku godine). To se opravdava činjenicom da, kako se električna energija ne može skladištiti, ona mora, osim ako se ne troši, prodati u mrežu. Električna mreža se može zamisliti kao skladište električne energije gde se ona uvodi i povlači tokom godine u sličnoj količini i drugačijim ritmom.
  - Koncept „sopstvene potrošnje“ treba proveriti u fazi u kojoj se projekat podnosi/procenjuje. Investicija se smatra prihvatljivom kada (teorijski) kapacitet elektrane ne prelazi 120% od trogodišnje prosečne (samo) potrošnje.
  - U slučaju novih objekta ili objekata koje su značajno promenile veličinu svog poslovanja u poslednje 3 godine, očekivanu potrošnju treba da proceni IPARD agencija. Isto se tiče očekivanog povećanja potrošnje energije zbog novih investicija koje će potencijalni primalac izvršiti u okviru iste aplikacije.
 19. Ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, podnosilac zahteva mora imati:
  - privremenu situaciju sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili
  - nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
 20. Ako je predmet zahteva investicija u podizanje zasada:
  - dozvoljena je samo jedna voćna vrsta po jednom proizvodnom zasadu
  - gustina sadnje (broja posađenih sadnica) za svaku voćnu vrstu mora da ispunjava odgovarajuće uslove u skladu sa Prilogom 8 – Tabela gustine sadnje proizvodnog zasada
  - na kraju mora da se primilo najmanje 90% od posađenih sadnica, odnosno postavljenih sadnica borovnice u saksijama/vrećama sa supstratom računajući od ukupnog broja posađenih sadnica, u skladu sa Prilogom 8 – Tabela gustine sadnje proizvodnog zasada
  - sadnice koje se nabavljaju moraju biti zdravstveno i sortno ispravne nabavljene od dobavljača upisanog u registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja.

POSEBNI USLOVI

SEKTOR MESA

 1. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
 2. Podnosilac koji ima objekat kapaciteta:
  - od 30 do 1.000 goveda
  - od 200 do 1.000 ovaca/koza
  - od 30 do 400 krmača
  - od 200 do 10.000 tovnih svinja
  - od 5.000 do 50.000 brojlera
  - od 1.000 do 10.000 ćurki
  - od 300 do 3.000 gusaka
  - roditeljsko jato kokošaka teškog tipa (bez ograničenja kapaciteta)
  Ostvaruje pravo na odobravanje projekta za:
  - Ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju/opremanje objekata ili štala, u objekte i opremu za biosigurnost farme u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere prevencije zagađenja vazduha, u
  - Izgradnji/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka uključujući specifičnu opremu objekata za rukovanje i korišćenje stočne hrane i stajnjaka, kao što su rezervoari za stajnjak, specijalizovana oprema za transport stajnjaka;
  - Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu;
  - Ulaganja u proizvodnju energije na farmama iz obnovljivih izvora.
 3. Podnosilac koji ima objekat kapaciteta:
  više od 1.000 goveda ili
  više od 1.000 ovaca i koza ili
  više od 10.000 svinja ili
  više od 50.000 brojlerskih roditelja po turnusu.
  više od 50.000 brojlera po turnusu
  Ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:
  - izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
  - investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

SEKTOR MLEKA

 1. Da je podnosilac vlasnik životinje koja je predmet zahteva, koja je obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
 2. U Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);
 3. je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 4. Podnosilac koji ima 30 - 300 krava Ostvaruje pravo na odobravanje projekta za:
  - Ulaganja u izgradnju i/ili u rekonstrukciju štale ili objekata za skladištenje u prostorijama farme
  - Opremu za štale za krave muzare, proizvodnju mleka kao što su mašine za mužu, hlađenje mleka na farmi
  - Objekata i opreme za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere za sprečavanje zagađenja vazduha,
  - Izgradnji i/ili rekonstrukciji kapaciteta za skladištenje stajnjaka uključujući specifičnu opremu objekata za rukovanje i korišćenje stočne hrane i stajnjaka, kao što su rezervoari za stajnjak, specijalizovano đubrivo transportna oprema;
  - Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu;
  - Ulaganja u proizvodnju energije na farmama iz obnovljivih izvora
 5. Podnosilac koji ima više od 300 mlečnih krava ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:
  - investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
  - investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

SEKTOR VOĆA

 1. Minimalna vrednost investicije 50.000 Evra
 2. PRIHVATLjIVE INVESTICIJE
  - Nabavka traktora (do 100 kW), mašina i opreme;
  - Izgradnja/dogradnja/renoviranje/modernizacija plastenika (prekrivenih staklom i/ili plastikom) kao i nabavka opreme i/ili materijala za voćarsku i rasadničku proizvodnju;
  - Ulaganja u sisteme za zaštitu od grada na farmama (uključujući kompjutersku opremu) za voćnjake;
  - Ulaganja u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvima koja koriste podzemne vode (vađenje iz izvora, bunara) i površinske vode (povučene iz reka, jezera i rezervoara) i izgradnju sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će zameniti stare neefikasne sisteme i doprinose uštedi u količini korišćene vode;
  - Ulaganja u podizanje i restrukturiranje zasada voća (nabavka višegodišnjeg sadnog materijala - osim jednogodišnjih biljaka), uključujući pripremu zemljišta;
  - Ulaganja u građevinarstvo i/ili u rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za skladištenje voća, uključujući ULO kapacitete, skladišta za voće, uključujući ULO kapacitete..

SEKTOR POVRĆA

 1. Minimalna vrednost investicije 50.000 Evra
 2. PRIHVATLjIVE INVESTICIJE
  - Nabavka traktora (do 100 kW), mašina i opreme;
  - Izgradnja/dogradnja/renoviranje/modernizacija plastenika (prekrivenih staklom i/ili plastikom) kao i nabavka opreme i/ili materijala za voćarsku i rasadničku proizvodnju;
  - Ulaganja u sisteme za zaštitu od grada na farmama (uključujući kompjutersku opremu) za voćnjake;
  - Ulaganja u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvima koja koriste podzemne vode (vađenje iz izvora, bunara) i površinske vode (povučene iz reka, jezera i rezervoara) i izgradnju sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će zameniti stare neefikasne sisteme i doprinose uštedi u količini korišćene vode;
  - Ulaganja u podizanje i restrukturiranje zasada voća (nabavka višegodišnjeg sadnog materijala - osim jednogodišnjih biljaka), uključujući pripremu zemljišta;
  - Ulaganja u građevinarstvo i/ili u rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za skladištenje voća, uključujući ULO kapacitete, skladišta za voće, uključujući ULO kapacitete.

ŽITARICE I INDUSTRIJSKI USEVI

 1. Da podnosilac zahteva u Registru ima prijavljene kulture pod žitaricama i industrijskim usevima u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje
 2. Podnosilac ima 50 do 100 ha pod žitaricama i ind. usevima:
  -Kupovina traktora (do 100 kW);
  -Nabavka mehanizacije i mašina (osim kombajna) za polj. proizvodnju;
  -Izgradnja skladišnih objekata i opreme
  ako ima više od 100 ha pod žitaricama i ind. usevima:
  -Izgradnju, dogradnju, renoviranje, modernizaciju i opremanje skladišnih objekata, nabavku mehanizacije i mašina za konzervaciju i obradu zemljišta
 3. Podnosilac ima od 2 do 100 ha pod proizvodnjom hmelja:
  -Kupovina traktora (do 100 kW);
  -Nabavka mehanizacije i mašina (osim kombajna) za polj. proizvodnju;
  -Izgradnja skladišnih objekata i opreme

SEKTOR JAJA

 1. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (vrsta životinja i broj gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);
 2. Registrovan objekat u Registar odobrenih objekata za:
  - držanje kokošaka nosilja u eksploataciji, odnosno
  - za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno
  - odgoj kokošaka nosilja;
 3. Da je podnosilac zahteva vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog RPG
 4. Ukoliko podnosilac zahteva u eksploataciji ima od 5.000 do 200.000 koka nosilja / upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa / upisan objekat odgoj kokošaka nosilja:
  -Ulaganja u izgradnju/opremanje objekata za koko nosilje, proizvodnju i skladištenje jaja, kao i stočne hrane; objekti za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere prevencije zagađenja vazduha, izgradnja kapaciteta za skladištenje stajnjaka;
  -Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu;
  -Ulaganja u proizvodnju energije na farmama iz obnovljivih izvora
 5. Ukoliko podnosilac zahteva ima više od 200.000 kokošaka ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:
  -Investicije u rekonstrukcije koje se odnose samo na zamenu starih neobogaćenih kaveza i/ili opreme za ispunjavanje standarda EU u pogledu dobrobiti životinja,
  -Objekti i oprema za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere za sprečavanje zagađenja vazduha, izgradnju kapaciteta za skladištenje stajnjaka;
  -Ulaganja u proizvodnju energije na farmama iz obnovljivih izvora;
  -Ulaganja u poboljšanje mera biološke bezbednosti.

SEKTOR GROŽĐA

 1. Da podnosilac zahteva u Registru ima upisano 2 ha do 100 ha grožđa u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje
 2. Mora biti upisan u Vinogradarskom registru u skladu sa Zakonom kojim se uređuje vino;
 3. PRIHVATLjIVE INVESTICIJE
  -Nabavka traktora za voćnjake i vinograde (do 100 kW), mašine za ceradu i žetvu i mašine za druge agrotehničke i amfelotehničke mere i opremu;
  -Ulaganja u sisteme zaštite od grada na farmama (uključujući kompjutersku opremu);
  -Ulaganja u sisteme za navodnjavanje na farmama koji koriste podzemne vode (vađenje iz izvora, bunara) i površinske vode (povučene iz reka, jezera i akumulacija) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice kako bi se zamenili stari neefikasni sistemi i doprineli ušteda u količini potrošene vode;
  -Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje skladišta stonog grožđa, uključujući ULO kapacitete.

SADNI MATERIJAL (voća, vinove loze, hmelja)

 1. Da podnosilac zahtеva Obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala voća u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja
 2. Minimalna vrednost investicije 50.000 Evra
 3. PRIHVATLjIVI TROŠKOVI
  -Ulaganja u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvima koji koriste podzemne vode (vađenje iz izvora, bunara) i površinske vode (povučene iz reka, jezera i akumulacija) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice za uštede u količini potrošene vode;
  Sadnja novih matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala;
  -Izgradnja objekata za konzervaciju i umnožavanje sadnog (rasadničkog) materijala i nabavka opreme/uređaja/materijala (uključujući i sadni materijal) za rasadničku proizvodnju, kao i skladišta za očuvanje sadnog materijala.
  -Ulaganja u sisteme zaštite na gazdinstvima od grada za matične plantaže, rasadnike, vinograde i drugo (uključujući kompjutersku opremu) – sektor grožđa

SEKTOR RIBARSTVA

 1. Da podnosilac zahtеva na kraju investicije ima ukupan kapacitet objekta od najmanje 10 tona ribe godišnje
 2. PRIHVATLjIVI TROŠKOVI
  -Ulaganja u izgradnju potpuno novih objekata za proizvodnju akvakulture i rekonstrukciju postojećih objekata uključujući ulaganja u infrastrukturu (putna mreža, vodovodna, elektro mreža i distribucija) na ribnjacima (svih vrsta).
  -Ulaganja u novu opremu koja će se koristiti za uzgoj ribe i transport, poštujući standarde biosigurnosti i zaštite životne sredine;
  -Ulaganja u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i opreme) prvenstveno usmerena na sopstvene potrebe.

NABAVKA TRAKTORA (može se nabaviti samo jedan tokom trajanja IPARD programa)

SEKTOR MESA

 1. do 60 kilovata (kW) - ako ima objekat kapaciteta od 5.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
 2. do 70 kilovata (kW) ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
 3. do 80 kilovata (kW) - ako ima objekat kapaciteta od 30 do 60 grla goveda: - odnosno od 300 do 1000 grla svinja, odnosno od 200 do 400 grla ovaca ili koza,
 4. do 100 kilovata (kW) ako ima objekat kapaciteta: od 60 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;

SEKTOR MLEKA

 1. do 80 kilovata (kW) - od 20 do 50 grla mlečnih krava,
 2. do 100 kilovata (kW) - od 50 do 300 grla mlečnih krava;

SEKTOR VOĆA

 1. do 60 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha
 2. do 80 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,
 3. do 100 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;

SEKTOR POVRĆA

 1. do 40 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha
 2. do 80 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,
 3. do 90 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,
 4. do 100 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;

ŽITARICE I INDUSTRIJSKI USEVI

 1. do 80 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha
 2. do 100 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha

SEKTOR GROŽĐA

 1. do 60 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do 10 ha
 2. do 80 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 10 do 50 ha
 3. do 100 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 50 do 100 ha

SADNI MATERIJAL (voća i grožđa)

 1. do 60 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine sadnog materijala voća i grožđa od 0,5 do 10 ha
 2. do 80 kilovata (kW) - ako u Registru ima upisane površine sadnog materijala voća i grožđa od 10 do 50 ha

SEKTOR JAJA

 1. do 60 kilovata (kW) - ako ima objekat kapaciteta od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja
 2. do 70 kilovata (kW) - ako ima objekat kapaciteta od 50.000 do 100.000 kokošaka nosilja
 3. do 100 kilovata (kW) - ako ima objekat kapaciteta od 100.000 do 200.000 kokošaka nosilja