Skip to main content

Prijavljivanje za donaciju

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за пријаву

 1. Zahtev za odobravanje projekta
  Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu (koji može da sadrži jednu ili više investicija u okviru jednog sektora)
 2. Poslovni plan koji pokazuje ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda
  - do 50.000 evra - Jednostavan poslovni plan
  - preko 50.000 evra - Složen poslovni plan
 3. Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
 4. Ponuda:
  - 1 ponuda do 10.000 EUR
  - 3 ponude preko 10.000 EUR
 5. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
 6. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 7. Izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
 8. Bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
 9. Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 10. Poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
 11. Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
 12. Ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.

NIJE OBAVEZNO (doprinosi boljem rangiranju)

 1. Sertifikat o organskoj proizvodnji
 2. Akt o geografskoj oznaci porekla
 3. Elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije
 4. Odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.

ZA INVESTICIJE U IZGRADNJU OBJEKATA

 1. Projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa propisom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sa predmerom i predračunom radova (u elektronskoj i papirnoj formi)
 2. Građevinska dozvola, odnosno Rešenje za izvođenje radova, koji glase isključivo na ime podnosioca zahteva, osim za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja - SD
 3. Za investicije u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, dostavlja se i privremena situacija sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

ZA NABAVKU OPREME

 1. Ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije u opremanje objekta, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem odnosno ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, sa rokom važenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca (odnosi se za preduzetnike i pravna lica)
 2. Ako je predmet investicije oprema koja se ugrađuje u objekat, dostavlja se i Građevinska dozvola, odnosno Rešenje za izvođenje radova ili Dozvola za upotrebu za taj objekat u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata - SD

INVESTICIJE U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

 1. Prethodna studija izvodljivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu (izrada studije je prihvatljiv trošak)