Skip to main content

Uslovi za isplatu i postupak isplate

Postupak za odobravanje isplate pokreće se po Zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u Rešenju o odobravanju projekta, odnosno Aktu o izmeni projekta.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po istom javnom pozivu.

Nakon podnetog Zahteva vrši se kontrola predmetne investicije u zavisnosti od sektora i to:

 • od strane IPARD komisije i
 • pratećih inspekcija (Min. zaštite životne sredine, Bezbednost i zdravlje na radu, Fitosanitarna inspekcija, Veterinarska inspekcija)

 Nakon pozitivnih nalaza prethodnih kontrola Uprava vrši refundaciju sredstava.

OPŠTI USLOVI

 1. je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta, odnosno aktom o izmeni projekta;
 2. je investicija realizovana bezgotovinskim plaćanjem;
 3. nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 4. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 5. poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti: zaštite životne sredine, javnog zdravlja (sa aspekta bezbednosti hrane), bezbednosti i zdravlja na radu, kao i ako predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi R. Srbije;
 6. poljoprivredno gazdinstvo koje ima životinje ispunjava i odgovarajuće propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i ako predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
 7. je predmet investicije obeležen na način predviđen ovim pravilnikom;
 8. predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;
 9. roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka (100.000 eur) ;
 10. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu, odnosno od dana osnivanja za novoosnovana pravna lica i preduzetnike
 11. Katastarska parcela na kojoj je izvršena izgradnja mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva ili da podnosilac zahteva na toj katastarskoj parceli ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja upisanih u katastar nepokretnosti;
 12. Oprema koja je ugrađena u objekat, za koju se podnosi zahtev za odobravanje projekta, objekat mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva ili da na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da objekat koji je predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja upisanih u katastar nepokretnosti.

POSEBNI USLOVI

SEKTOR MLEKA

 1. Da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mleka u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;
 2. Da ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od:
  - 3.000 do 100.000 litara kravljeg mleka
  - 500 do 5.000 litara ovčijeg i/ili kozjeg mleka.

SEKTOR MESA

 1. Da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.
 2. Ako je podnosilac zahteva klanica mora da ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 500 ćurki/guski ili 5.000 jedinki živine na dan.
 3. Ako je podnosilac zahteva objekat za preradu: minimalni kapacitet za sečenje ili preradu od 500 kg dnevno.

SEKTOR VOĆA I POVRĆA

 1. Da je upisano u Centralni registar objekata, u skladu sa zakonom koji uređuje bezbednost hrane.

SEKTOR JAJA

 1. Da objekat za izradu proizvoda od jaja ispunjava veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane životinjskog porekla;
 2. Da je objekat upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

SEKTRO GROŽĐA

 1. Da u Registru ima upisano grožđe u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje
 2. Da je proizvođač grožđa upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;
 3. Da je proizvođač vina upisan u Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;
 4. Da ima utvrđen maksimalno mogući kapacitet godišnje proizvodnje vina od 20.000 do 1.000.000 litara.

SEKTOR RIBE

 1. Primaoci moraju biti upisani u Registar objekata prema zakonu o veterinarstvu
 2. Kapacitet za preradu ribe veći od 200kg ribe na dan

POTREBNA DOKUMENTACIJA – za isplatu

 1. Zahtev za isplatu

 2. Računi za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;

 3. Otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;

 4. Dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;

 5. Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;

 6. Jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

 7. Sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100.000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;

 8. Izvod iz Registra privrednih subjekta koji vodi Agencija za privredne registre sa aktom o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice;

 9. Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

 10. Upotrebna dozvola;

 11. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

 12. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

 13. Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

 14. Potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;

 15. Potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

 16. Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova;

 17. Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

 18. Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, zajedno sa analitičkom karticom dobavljača, koju vodi korisnik, izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

 19. Akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;

 20. Akt organa nadležnog za poslove bezbednosti i zdravlja na radu kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu;

 21. Akt organa nadležnog za poslove veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja u skladu sa propisima kojim se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;

 22. Akt organa nadležnog za poslove bezbednosti hrane biljnog porekla kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru voća i povrća.

 

Za investicije u izgradnju objekta

 1. Ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova;
 2. Građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja;
 3. Okončana situacija za izvedene radove;
 4. Upotrebna dozvola.

Dodatna dokumentacija

 1. Ako je korisnik akcionarsko društvo dostavlja se i osnivački akt.
 2. Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mesecu u kojem je podnet zahtev za isplatu i tu vrednost upisuje u obrazac zahteva za isplatu.

AVANSNA ISPLATA IPARD PODSTICAJA

 1. Pravo na avansnu isplatu IPARD podsticaja korisnik ostvaruje ako: 

  • nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
  • računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja, odnosno od dana osnivanja za novoosnovana pravna lica i preduzetnike;
  • ima pisanu bankarsku garanciju koja:
   • je izdata u dinarima,
   • je izdata od domaće poslovne banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
   • odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate,
   • ima rok važenja od najmanje 12 meseci posle dana isteka roka za završetak projekta, odnosno roka za podnošenje zahteva za konačnu isplatu utvrđenog rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta,
   • je bezuslovna, neopoziva i sadrži klauzulu bez prava na prigovor i plativa na prvi poziv, ili sadrži slične reči koje imaju isto značenje, a kojom se banka obavezuje prema Upravi kao primaocu garancije (korisniku garancije) da će mu za slučaj da nalogodavac o dospelosti ne ispuni obavezu povraćaja avansno isplaćenih novčanih sredstava utvrđenu rešenjem direktora Uprave, izmiriti ovu obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

  Postupak za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika IPARD podsticaja, koji se podnosi Upravi u roku od 60 dana od prijema konačnog rešenja kojim se odobrava projekat.

  Ako je administrativnom proverom utvrđeno da zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja ispunjava propisane uslove, direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na avansnu isplatu IPARD podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.


Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom kontrolom na licu mesta na način i postupku koji je uređen posebnim propisom - Rešenjem
Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije, kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.