Skip to main content

Uslovi za isplatu i postupak isplate

Postupak za odobravanje konačne isplate pokreće se po Zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje konačne isplate koji se podnosi Upravi nakon realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u Rešenju o odobravanju projekta, odnosno Aktu o izmeni projekta.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za konačnu isplatu po istom javnom pozivu.

Nakon podnetog Zahteva vrši se kontrola:

 • predmetne investicije u zavisnosti od sektora i to:
  od strane IPARD komisije i
 • pratećih inspekcija (Ministarstva zaštite životne sredine, Fitosanitarna inspekcija, Poljoprivredna inspekcija, Veterinarska inspekcija)

Nakon pozitivnih nalaza prethodnih kontrola Uprava vrši refundaciju sredstava.

Neophodni uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

 1. Da je podnosilac realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta/aktom o izmeni projekta;
 2. Da podnosilac nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja zahteva za odobravanje prava na konačnu isplatu IPARD podsticaja;
 3. Da podnosilac nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 4. Da RPG ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine
 5. Da RPG koje ima životinje ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja
  *osim kod RPG površine do 15 ha u sektoru voća i povrća za koja se ne traži ispunjenost ovih uslova;
 6. Da predmetna investicija ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine, odnosno dobrobiti životinja uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije
 7. Da je predmet investicije obeležen na način predviđen ovim pravilnikom;
 8. Da predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;
 9. Da roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka ;
 10. Da se predmet investicije nalazi u mestu kontrole predmeta investicije u skladu sa ovim pravilnikom;
  Računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu, odn. od dana osnivanja za novoosnovana pravna lica i preduzetnike

POTREBNA DOKUMENTACIJA – za isplatu

 1. Račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta - original

 2. Otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list

 3. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;

 4. Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;

 5. Jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

 6. Sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe - EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;

 7. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva

 8. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

 9. Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

 10. Potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja - ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine

 11. akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivreno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti sredstava za zaštitu bilja propisane propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije u sektoru voća i u sektoru povrća;

 12. Akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;

 13. Akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivreno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije ako je korisnik IPARD podsticaja preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga.

 14. Akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;

 15. Potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

 16. Za preduzenike/pravna lica/zadruge - Izvod iz APR-a

 17. IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA - Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti.

 18. IZGRADNJA
  - upotrebna dozvola;
  - ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova za investicije u izgradnju objekta;
  - građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojim se uređuje planiranje i izgradnje za investicije u izgradnju objekta
  - okončana situacija za izvedene radove za investicije u izgradnju objekta.

 19. TRAKTOR ILI SPECIJALIZOVANO TRANSPORTNO VOZILO - fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja.

DODATNA DOKUMENTACIJA

Za podnosioce zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke, dostavljaju i potvrdu o završenoj obuci. 

Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik podsticaja dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova.

Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, dostavljaju i kopiju kartice osnovnih sredstava za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta (overeno pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica) kao i kopiju kartice osnovnih sredstava zajedno sa Zaključnim listom izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu (overeno pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica).

Za investicije u sisteme za navodnjavanje na površini preko 1 ha, pored dokumentacije iz st. 1-2. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i vodnu dozvolu.

AVANSNA ISPLATA IPARD PODSTICAJA

Pravo na avansnu isplatu IPARD podsticaja korisnik ostvaruje ako: 

 • nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja, odnosno od dana osnivanja za novoosnovana pravna lica i preduzetnike;
 • ima pisanu bankarsku garanciju koja:
  • je izdata u dinarima,
  • je izdata od domaće poslovne banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
  • odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate,
  • ima rok važenja od najmanje 12 meseci posle dana isteka roka za završetak projekta, odnosno roka za podnošenje zahteva za konačnu isplatu utvrđenog rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta,
  • je bezuslovna, neopoziva i sadrži klauzulu bez prava na prigovor i plativa na prvi poziv, ili sadrži slične reči koje imaju isto značenje, a kojom se banka obavezuje prema Upravi kao primaocu garancije (korisniku garancije) da će mu za slučaj da nalogodavac o dospelosti ne ispuni obavezu povraćaja avansno isplaćenih novčanih sredstava utvrđenu rešenjem direktora Uprave, izmiriti ovu obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Postupak za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika IPARD podsticaja, koji se podnosi Upravi u roku od 60 dana od prijema konačnog rešenja kojim se odobrava projekat.

Ako je administrativnom proverom utvrđeno da zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja ispunjava propisane uslove, direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na avansnu isplatu IPARD podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.


Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mesecu u kojem je podnet zahtev za isplatu i tu vrednost upisuje u zahtevu za odobravanje isplate.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom, kontrolom na licu mesta na način i postupak koji je uređen posebnim propisom – REŠENJEM:

Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.