Skip to main content

Ko može da konkuriše

Podržane su investicije u sledeće sektore:

 • Mleka
 • Mesa
 • Voća
 • Povrća
 • Jaja
 • Grožđa
 • Žitarica i industrijskog bilja
 • Ribe

Preduzetnik

 1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
 2. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.

Privredno društvo

 1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
 2. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
 5. u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
 6. je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 7. nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
 8. nije član holdinga ili koncerna.

Zemljoradnička zadruga

 1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
 2. upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
 5. u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
 6. je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 7. nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
 8. nije član holdinga ili koncerna.

OPŠTI USLOVI (neophodni za konkurisanje)

 1. Da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 2. Da ima sedište na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;
 3. Da se investicija nalazi na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;
 4. Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 5. Da su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev za odobravanje projekta u njegovom vlasništvu ili na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
 6. Da nije preduzelo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
 7. Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;
 8. Da ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije za vrednost veću od 10.000 evra, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta (za opšte troškove koji su nastali ranije dostavlja se račun)
 9. Da se predmetna investicija odnosi na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva datih u Listi poljoprivrednih proizvoda
 10. Da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom
 11. Da roba koja je predmet nabavke potiče iz prihvatljivih zemalja (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)
  Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Linheštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.
 12. Da roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)
 13. Da se objekat koji je predmet investicije u sektoru mleka i mesa ne nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za bezbednost hrane (DG SANCO);
 14. Da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju, odnosno rešenje za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 15. Da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.
 16. Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.
 17. Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora podnosilac mora da:
  - energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na poljoprivrednom gazdinstvu;
  - projektovana godišnja proizvodnja energije iz postrojenja koje je predmet zahteva ne prelazi vrednost od 120% godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije na gazdinstvu, računato za period od prethodne tri godine, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno;
  - višak proizvedene električne energije iz postrojenja koje je predmet zahteva, a koji se predaje mreži na godišnjem nivou, nije veći od utvrđene ukupne prosečne godišnje potrošnje toplotne i električne energije na gazdinstvu.

POSEBNI USLOVI

SEKTOR MLEKA

 1. Da bude upisan u Registar odobrenih objekata (prema Zakonu o veterinarstvu);
 2. Da ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od:
  - 3.000 do 100.000 litara kravljeg mleka
  - 500 do 5.000 litara ovčijeg i/ili kozjeg mleka 

SEKTOR MESA

 1. Da bude upisan u Registar odobrenih objekata (prema Zakonu o veterinarstvu) 
 2. Ako je podnosilac zahteva klanica mora da ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 500 ćurki/gusaka ili 5.000 jedinki živine na dan 
 3. Ako je podnosilac zahteva postrojenja za sečenje i/ili preradu, prihvatljivi primaoci su preduzeća sa minimalnim kapacitetom sečenja ili prerade od 500 kg dnevno

SEKTOR VOĆA

 1. Samo mikro, mala i srednja preduzeća
 2. Preduzeća sa prihvatljivim ulaganjima većim od 50.000 evra

SEKTOR POVRĆA

 1. Samo mikro, mala i srednja preduzeća
 2. Preduzeća sa prihvatljivim ulaganjima većim od 50.000 evra

SEKTOR JAJA

 1. Samo mikro, mala i srednja preduzeća
 2. Korisnici moraju biti upisani u registar odobrenih objekat

SEKTOR GROŽĐA

 1. Da je proizvođač grožđa upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino
 2. Da je proizvođač vina upisan u Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino 
 3. Da ima utvrđen maksimalno mogući kapacitet godišnje proizvodnje vina od 20.000 do 1.000.000 litara 

SEKTOR PRERADE ŽITARICA I INDUSTRIJSKOG BILjA

 1. Samo mikro, mala i srednja preduzeća
 2. U slučaju prerađivača semena, moraju biti upisana u Registar prerađivača semena u skladu sa Zakonom o semenu
 3. Minimalna vrednost investicije 50.000 Evra

SEKTOR PRERADE RIBE

 1. Primaoci moraju biti upisani u Registar odobrenih objekata
 2. Minimalni dnevni kapacitet za preradu ribe veći od 200kg ribe