Skip to main content

Bodovanje i rangiranje prijava

U slučaju da vrednost svih podnetih zahteva za odobravanje projekta premašuje vrednost sredstava namenjenih za taj poziv vršiće se rangiranje klijenata po sledećem ključu za bodovanje: 

BODOVI KRITERIJUM ZA BODOVANJE
14 Investicija se nalazi u područjima sa otežanim uslovima rada u  poljoprivredi
13 Investicije u skladištenje stajnjaka, tretman i upravljanje otpadnim vodama 
13 Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
11 Podnosilac zahteva je sertifikovan za organsku proizvodnju i/ili je korisnik Mere 4
6/7/9 Podnosilac zahteva ima završenu srednju školu/višu školu/fakultet u oblasti poljoprivrede ili veterine
4/8 Podnosilac zahteva je član zemljoradničke zadruge ili zemljoradnička zadruga
7 Podnosilac zahteva je fizičko lice, mlađe od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta 
7 Projekat je rezultat saradnje sa naučno-istraživačkim organizacijama akreditovanim u Srbiji
7 Investicija se odnosi na izgradnju objekta
6 Podnosilac zahteva još uvek nije registrovan kao primalac IPARD podrške
5 Podnosilac zahteva je fizičko lice ženskog pola

Ukoliko postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.

Nakon izvršenog bodovanja, na sajtu Uprave za agrarna plaćanja biće objavljena Preliminarna bodovna lista. Podnosilac zahteva za odobrenje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na Preliminarnoj bodovnoj listi u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste. Nakon razmatranja prigovora formira se Konačna rang lista klijenata prema broju bodova koji imaju.

 Nakon Konačne rang liste pristupa se administrativnoj proveri pojedinačnih zahteva. Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje. Nakon administrativne obrade i nulte (terenske) kontrole na licu mesta od strane Uprave dobija se Rešenje o odobrenju projekta.