Skip to main content

Неприхватљиви трошкови

 

Следећи трошкови неће бити прихватљиви у оквиру ИПАРД II програма:

 • Порези, укључујући порез на додату вредност;
 • Царине и увозне дажбине, или неке друге дажбине;
 • Куповина, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира  на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва, осим ако одредбама ИПАРД II програма није другачије одређено;
 • Казне, финансијски пенали и трошкови парничења
 • Трошкови пословања, осим када је то оправдано природом мере ИПАРД II програма;
 • Половна механизација и опрема;
 • Банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови;
 • Трошкови конверзије, трошкови и губици у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и други чисто финансијски трошкови;
 • Доприноси у натури;
 • Куповина пољопривредних производних права, животиња, једногодишњих биљака и њихова садња;
 • Било какви трошкови одржавања, амортизације или закупа, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма;
 • Било какав трошак и било каква плаћања настала од стране државне администрације приликом управљања и спровођења помоћи, односно трошкови управљања и оперативне структуре и, посебно, режијски трошкови, трошкови закупнине и плате за запослене у оквиру активности управљања, спровођења, надзора и контроле, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма.

 Уколико Комисија јасно и изричито не одлучи другачије, следећи трошкови се такође сматрају неприхватљивим:

 • Трошкови пројеката који су, пре завршетка, наплаћени корисницима или учесницима, осим уколико примљене надокнаде нису одузете од трошкова који се потражују;
 • Промотивни трошкови, осим оних који су од заједничког интереса;
 • Трошкови корисника, који у структури власништва има више од 25% јавног капитала, осим уколико Комисија другачије не одлучи у специфичном случају на основу оправданог захтева поднетог од стране српских власти. Комисија ће о томе одлучити у року од три месеца након пријема захтева. Изузеће није применљиво на инфраструктурне трошкове, LEADER приступ или људски капитал.