Skip to main content

Расписан је 4. јавни позив за Меру 3 ИПАРД програма

Понедељак, 16. Август 2021.
 

Расписан је 4. јавни позив за подношење захтева за одобравање пројеката за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа у следећим секторима:

  1. Млека
  2. Меса
  3. Воћа и Поврћа
  4. Јаја
  5. Грожђа

Прихватљиве су инвестиције у изгрaдњу и oпрeмaњe производних и oбjeкaтa зa склaдиштeњe, као и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора и у области управљања отпадом и отпадним водама. Новина у односу на претходне позиве јесте могућност завршетка изградње већ започетих објеката.

Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 16. августа 2021. године до 29. Октобра 2021. године. По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од преко 25 мил. евра

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном  статусу и то:

  1. Предузетник
  2. Привредно друштво
  3. Земљорадничка задруга

Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:

  1. За сектор млека у износу од 10.000 до 2.000.000 евра;
  2. За сектор меса, воћа и поврћа, јаја и сектор грожђа у износу од 10.000 до 1.000.000 евра.

Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу од 50% вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањене за износ ПДВ-а.